Kombinert oppvarming og kjøling med geoenergi

Geoenergi gjør det mulig å produsere både varme og kulde som er fornybar, og er dermed et kostnadseffektivt og miljøvennlig energialternativ for fremtiden, som passer til alt fra boligbygg og lagerrom til industri- og kontorbygg. Her kan du lese mer om geoenergi og hvorfor det er verdens smarteste og mest bærekraftige energiløsning på lang sikt!

“Geoenergi er den mest langsiktige, bærekraftige, miljøvennlige og effektive energikilden. Det mest innovative med geoenergi er at det er solenergi som brukes og gir oss både varme og kulde fra ett og samme system. Kjøling er i dag en veldig viktig energibærer for alle kontorer og andre næringseiendommer” – Mikko Ojanne, grunnlegger, Rototec.

Hva er egentlig geoenergi?

Det er ikke uvanlig at bergvarme og geoenergi forveksles eller antas å være det samme. Dette er kanskje ikke så rart, ettersom geoenergi er lagret stein- eller grunnvarme fra sollys, likt som bergvarme. Geoenergi blir også sett på som et samlebetegnelse for berg-, innsjø- og grunnvarme samt -kjøling, som hovedsakelig utvinnes gjennom bergvarme, borehullslag og akviferlag. Forskjellen er at bergvarme gir kun oppvarming mens geoenergi gjør det mulig å produsere både varme og nedkjøling som er 100 prosent fornybar. 

Etter at forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger ble et faktum i starten av 2020 har geoenergi stadig blitt mer aktuelt. Vi ser samtidig at det er en stor økning i antallet husholdninger, bedrifter, fabrikker og bygninger som velger geoenergi fremfor fjernvarme – spesielt i nybygg. Bergvarme for eneboliger er i dag det mest utbredte området der energi utnyttes. Potensialet til geoenergi i andre sektorer er imidlertid langt fra fullt ut utnyttet. Tar vi potensialet i energikilden i betraktning er det store muligheter for å utvide bruken. Eksempelvis ble det fra 1. januar 2022 bli forbudt å bruke fossil olje til oppvarming og tørking på byggeplasser. Her vil geoenergi kunne spille inn en viktig rolle i fremtiden.

Geoenergi er fremtidens tankegangen om energiforsyning. Det handler ikke om å gjøre størst mulig økonomisk fortjeneste på kort sikt eller å løse et problem for øyeblikket – det handler om å etablere en langsiktig og bærekraftig energiløsning som er i tråd med fremtidens behov for energiforsyning. Geoenergi er innovativt og samtidig ressurseffektivt. Det er i tillegg et bærekraftig og langsiktig valg, både for lommeboken og miljøet.

Hvordan utvinnes og brukes geoenergi i dag?

Ved å dra nytte av solvarmen i bakken og i berggrunnen kan geoenergi gi opptil fem ganger mer energi enn det som behøves for å drifte selve systemet. Geoenergi utvinnes gjennom et system der prosessen inkluderer både boring og installasjon av geoenergisystemet. Selve energiproduksjonen skjer gjennom en rekke borehull hvis dybde og antall avhenger av hvor mye energi som trengs for både oppvarming og nedkjøling.

Energien ekstraheres deretter ved å bruke en avkjølt væske som sirkulerer gjennom et slangesystem. Når væsken passerer varmepumpen, varmes kjølemediet inne i varmepumpen opp og komprimeres til en varm gass. Gassen ledes deretter til en kondensator hvor den tilfører varme til eiendommens varme- og varmtvannssystem. Dermed brukes kun naturressurser i nærmiljøet til å varme opp eller kjøle ned ved hjelp av et væskebårent system.

Les også: Ut med oljen – inn med fornybar energi på byggeplassene

Hvorfor bør du velge geoenergi fremfor andre energikilder?

Fra et økonomisk perspektiv er geoenergi et lønnsomt valg for både privatpersoner, eiendomseiere og byggefirmaer. Alle som investerer i å bruke geoenergi som energikilde, kan stole på rask valuta for pengene – for hver del av strømmen som kjøpes, kommer to til fire deler gratis varme tilbake. 

Selv om geoenergi er preget av en relativt stor investeringskostnad, vil denne investeringen senere gi en lav drifts- og vedlikeholdskostnad. Varme- og sirkulasjonspumper har generelt en teknisk levetid på 18 til 20 år, mens de resterende delene som brukes i systemet mer eller mindre er vedlikeholdsfrie og har enda lengre levetid. En sterk medvirkende årsak til den gode lønnsomheten er generering av både oppvarming og kjøling i samme system, i stedet for å investere i to separate systemer for å oppfylle samme formål.

Hvis du ser på geoenergi fra et miljøperspektiv er det en av de mest miljøvennlige energikildene. Spesielt siden energien er 100 % fornybar, men også fordi den reduserer karbonavtrykket. Geoenergi erstatter over en million kubikkmeter fyringsolje, noe som tilsvarer reduserte karbondioksidutslipp med 2,3 millioner tonn. Som tidligere nevnt ble det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming og tørking på byggeplasser fra 1. januar 2022.

I rapporten Klimagassutslipp fra fjernvarme: Tiltak og virkemidler går det frem at de totale drivhusgassutslippene fra norsk fjernvarmeproduksjon var på rundt 270 000 tonn CO2 i 2007 og at dette tallet ville øke til ca. 400 000 tonn CO2 i 2020. 

Rapporten peker også på at hovedkilden til disse utslippene er de fossile komponentene i avfall som forbrennes, slik som plast. Den andre komponenten er forbrenning av lett fyringsolje og naturgass.

Geoenergi står derfor igjen, både fra et miljømessig og økonomisk perspektiv, som det beste valget av energikilde. Rent objektivt vil derfor en mer omfattende bruk av geoenergi for oppvarming og kjøling redusere Norges energiavhengighet fra andre kilder som kull, tre og olje. Skulle flere aktører hoppe på toget og begynne å bruke geoenergi, ville det ha en positiv effekt på Norges og EUs klimastrategi, noe som innebærer å redusere det totale energiforbruket og øke bruken av fornybar energi.


Fordeler med geoenergi:

  • Geoenergi er 100 % fornybar energi fra solen lagret i bakken og som ved hjelp av en varmepumpe omdanner energien til varme og kulde. Hvis varmepumpen i tillegg drives av energi fra sol, vind eller vann, er det en helt fornybar energikilde.

  • Når du produserer varme og kjøling ved hjelp av geoenergi faller kostnadene samtidig som netto driftsinntekter øker. Flere og flere begynner å bli klar over fordelene med geoenergi, både fra et miljømessig og økonomisk perspektiv.

Myter og fakta om geoenergi:

  • Geoenergi og bergvarme er ikke det samme. Geoenergi er blant annet basert på bergvarme, men den kan også utvinnes fra jord og grunnvann, samt gi både varme og kulde.

  • Geoenergi fungerer overalt i Norge, ikke bare på bestemte steder. Det norske klimaet gjør landet til et utmerket lagringssted for energi. Energibruk avhenger da av formålet og de lokale forholdene.

  • «Geoenergi er en altfor dyr energikilde!» Selve geoenergien er helt gratis, og du betaler kun for strømmen som driver varmepumpen. Installasjonen av anlegget innebærer en høyere investeringskostnad, men tilbakebetalingsperioden på et større geoenergianlegg er vanligvis tre til syv år.

Vil du gå enda mer i dybden på hva geoenergi er for noe og hvilke fordeler det gir? Les mer her!

Dele:
Rototec-Geoenergi-fremtidens-smarteste-energikilde_featured-img

Geoenergi – fremtidens smarteste energikilde

Geoenergi er fornybar solenergi som lagres i bakken. Energien utvinnes fra berggrunnen og bakkens overflatesjikt. Bruken av geoenergi til å varme opp og avkjøle bygninger øker Norges grad av selvforsyning av energi, samtidig som vi blir mindre avhengige av kull, tre, avfall og olje til energiproduksjon. Geoenergi er en ansvarlig investering for fremtiden.