Ut med oljen – inn med fornybar energi på byggeplassene

Fossil oljefyr har lenge vært et av de vanligste valgene når det kommer til midlertidig varme og tørking på byggeplasser. Den tiden er forbi og fra 2022 ble all fyring av fossil olje være forbudt. Hva betyr dette for dine kommende byggeprosjekter og hvilke gode alternativer bør du bruke?

Å sette seg inn i nye forskrifter og samtidig finne nye alternativer kan fort føles overveldende. Vi har derfor gjort det enkelt for deg og samlet det meste av informasjonen du trenger. 

 

Med sikte på en lysere fremtid

Forbudet mot oljefyr på byggeplassene kommer som et ledd i et vedtak Stortinget fattet i 2018. Stortinget vedtok at det skulle innføres forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger. Hensikten med vedtaket er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger, samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas. Du kan lese hele forskriften om forbudet på Lovdata sine nettsider her.

Som en del av forskriftene er forbudet gjeldende: bygninger under oppføring eller endring der bruken gjelder midlertidig oppvarming og tørking av bygninger og bygningsdeler (byggvarme) frem til 1. januar 2022. Dette går inn under målsettingen som skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser fra byggsektoren.

Dette vedtaket gir håp om en mer bærekraftig fremtid der utslippene blir redusert. I en konsekvensvurdering har Miljødirektoratet estimert med at forbudet vil kunne redusere utslipp av klimagasser med omtrent 85 00 tonn CO2 i året fram til 2030 – noe som tilsvarer utslipp fra ca. 42 500 fossilbiler årlig. Miljødirektoratet konkluderer med at forbudet kan føre med seg andre miljøeffekter, som redusert luftforurensning i byene og på byggeplassene, samt bedre helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen.

Men denne klimaeffekten avhenger i stor grad av hva oljen erstattes med. Erstattes olje med annen fossil energi som for eksempel gass er vi like langt. Miljødirektoratet nevner derfor i tillegg at anslaget for utslippskutt forutsetter at fornybare alternativer velges.

 

Fakta om forbudet*

Forbud mot å fyre med fossil olje (mineralolje) til byggvarme

*Disse punktene er hentet fra Miljødirektoratet sine hjemmesider – Fossil oljefyr på byggeplasser blir forbudt fra 2022.

 

Fornybar energi på byggeplassen vil gjøre en forskjell

Vedtak, tiltak og forbud kommer aldri uten at det ligger et behov til grunn. For deg som plutselig blir truffet av disse reguleringene kan det likevel bety omfattende endringer og omveltninger.

Miljødirektoratet har derfor laget en veileder for utslipps- og fossilfrie byggeplasser. I veilederen løftes to punkter frem som spesielt viktige: Kartlegg markedet og still krav til leverandørene.

 

Kartlegg markedet – gjør deg kjent med de beste alternativene

I sin veileder skriver Miljødirektoratet blant annet at aktører i byggebransjen mener at  manglende krav og kunnskap er de største barrierene mot å ta i bruk klimavennlige alternativer på sine byggeplasser. I tillegg gir de tips om å inngå dialog tidlig for å finne de innovative, klimavennlige løsningene.

Ifølge en rapport utarbeidet av DNV GL er det årlige utslippet fra norske byggeplasser på 340 000 tonn CO2. Dette tilsvarer utslippene fra alle personbiler og lette kjøretøy i hovedstaden i løpet av et år. I tillegg påvirkes lokalmiljøet rundt byggeplassen av støy og dårligere luftkvalitet. Ved å kartlegge markedet og skaffe deg et bilde av hvilke løsninger som er gode vil utslippet reduseres drastisk. Ifølge den samme rapporten vil utslippene av CO2 kunne reduseres med rundt 99 % og NOx med 96 % ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging.

Bruk derfor tid på å sette deg inn i hvilke alternativer som finnes til olje. På denne måten kan du være med på å ta de valgene som kan gjøre en forskjell i fremtiden.

 

Se etter en leverandør som er proaktiv

Det har alltid vært en korrelasjon mellom tilbud og etterspørsel. Dette samspillet er et naturlig resultat av at leverandører er nødt til å møte kravene som kommer fra markedet og forbrukerne. Tilbudet om alternativer som henger med i tiden og svarer til etterspørselen om fornybar energi er langt fra noe unntak – og kanskje mer aktuelt nå enn noen gang.

Som en del av sin veileder for utslipps- og fossilfrie byggeplasser er Miljødirektoratet tydelig på at det må stilles krav til leverandørene hvis en endring skal skje og de skriver blant annet at: Dersom leverandørene vet hvilke funksjonskrav de kan forvente, øker sjansen for at de kan levere gode løsninger. Klikk her for å lese mer om hvilke råd Miljødirektoratet gir for å stille krav til leverandøren.

Når du skal velge en fornybar energikilde er du dermed tjent med å gi tydelige signaler og stille krav til hva du er ute etter. Dette vil være med på å skape en trend i markedet slik at leverandørene vil strekke seg lenger for å møte etterspørselen etter nye og grønne løsninger.

 

Geoenergi – løsningen som er 100 % fornybar

Geoenergi er fornybar solenergi som lagres i bakken. Energien utvinnes fra berggrunnen og bakkens jordlag. Dette er en av de mest miljøvennlige energikildene fordi energien både er 100 % fornybar og samtidig reduserer karbonavtrykket betraktelig. Geoenergi erstatter eksempelvis over en million kubikkmeter fyringsolje – det vil si en reduksjon i  karbondioksidutslippet tilnærmet 2,3 millioner tonn.

Geoenergi er en av de smarteste løsningene for fremtidens energi. En stor fordel med geoenergi er at det kan brukes til både oppvarming og kjøling i alt fra private hjem til større eiendommer og bygg. Og kanskje enda bedre: alt dette skjer i ett og samme system. Geoenergi er derfor et bærekraftig og langsiktig alternativ både når det gjelder lommeboken, miljøet og ressurseffektivitet. Dette er fremtidens energiløsning som er 100 % fornybar og den ligger bokstavelig talt og venter under føttene våre.

Vil du lære enda mer om geoenergi og dets fordeler? Da kan du lese mer her.

Dele:
Rototec-Geoenergi-fremtidens-smarteste-energikilde_featured-img

Geoenergi – fremtidens smarteste energikilde

Geoenergi er fornybar solenergi som lagres i bakken. Energien utvinnes fra berggrunnen og bakkens overflatesjikt. Bruken av geoenergi til å varme opp og avkjøle bygninger øker Norges grad av selvforsyning av energi, samtidig som vi blir mindre avhengige av kull, tre, avfall og olje til energiproduksjon. Geoenergi er en ansvarlig investering for fremtiden.