Rototec regler for god oppførsel

Regler for god oppførsel

Ærlighet
Det forventes at den ansatte alltid er ærlig. Rototec verdsetter ærlighet og gjennomsiktighet. Begge deler er obligatorisk i Rototec og når vi inngår avtaler med andre selskaper. Vi vil at våre forretningspartnere stoler på oss og at vi skal ha et positivt rykte, slik at vi vokser som selskap.

Alltid følge lovens bestemmelser
Rototec og alle ansatte, er ansvarlige for at loven blir fulgt. Lovene i det landet der man oppholder seg, skal følges. Etiske retningslinjer og integritet er det viktigste for driften vår. De ansatte i Rototec skal ta ansvar for handlingene sine og alltid strebe etter å handle riktig. Hvis det oppstår tvil om hvilke lover og regler som gjelder, søk hjelp.

Korrupsjon og bestikkelser er forbudt
Rototec er imot alle former for korrupsjon og bestikkelser. Ingen gaver kan overrekkes eller mottas i forbindelse med kommersiell forretningsutveksling. I en samarbeidssituasjon skal alle fordeler og avgjørelser gjenspeile Rototecs mål og fremme selskapets arbeid. Individuelle preferanser, uansett hvordan de har oppstått, er forbudt. Rototec kan ikke gi andre selskaper fordeler, som Rototec ikke har tillatelse til å motta selv. I forbindelse med vennskapshandlinger som for eksempel julegaver til partnere eller kunder, må gavens verdi være innenfor grensene for hva som er tillatt. Hvis det oppstår tvil, er det viktig å søke hjelp av personer som kan sørge for at det ikke oppstår korrupsjon (leder eller liknende).

Opplæringsarrangementer
Rototec arrangerer hvert år opplæringsarrangementer. Fordi geoenergi er et såpass nytt forretningsområde, mener vi det er nødvendig å informere folk for å øke kunnskapene og ferdighetene på området. Vi vil at alle prosesser skal utføres problemfritt og at alt arbeid skal utføres i henhold til så høye standarder som mulig. Arrangementer som studieturer for eksempel fra Finland til Sverige, gjennomføres hvert år i opplæringsøyemed.

Nulltoleranse mot alkohol
Det er forbudt å nyte alkohol hos Rototec. De ansatte har ikke lov til å drikke alkohol på Rototecs områder og skal ikke møte påvirket av rusmidler på arbeidsplassen. Det gjelder også kontoransatte og medarbeidere ute på arbeidsplassene. Alle former for rusmiddelpåvirkning i forbindelse med arbeidet er uakseptabelt.

Følge sikkerhetsforskriftene og holde arbeidsmiljøet trygt og sikkert
Rototec streber etter å opprettholde et sikkert og trygt arbeidsmiljø for sine ansatte. Vold eller andre handlinger som bryter med sikkerhetsreglene, aksepteres ikke. Ansatte ute på arbeidsplassene må følge sikkerhetsprosedyrene de har fått beskjed om å følge.

Likebehandling og ingen diskriminering
Rototec tolererer ingen former for diskriminering, for eksempel på grunn av rase, religion, alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. Rototec ser svært positivt på alle typer individer og alle former for mangfold. Hos Rototec har alle rett til å bli behandlet på like vilkår.

Bærekraftig praksis
Rototec er kjent for å skape miljøvennlige løsninger for oppvarming og kjøling. For å fremme den bærekraftige praksisen vil Rototec sørge for at alle selskapets daglige aktiviteter er miljøvennlige. Det er viktig at alle individer arbeider mot Rototecs felles mål på dette området. Lokalene våre varmes opp og kjøles med fornybar geoenergi.

Gjennomføre alle prosjekter på riktig måte
Alle prosjekter skal gjennomføres slik som Rototec har bestemt. Etiske standarder må følges, samt reglene for god oppførsel og andre juridiske spesifikasjoner. Ansatte i Rototec skal ha et positivt og ambisiøst syn på fremtiden, noe som betyr at alle deler av et prosjekt må gjennomføres på riktig måte og etter beste evne.

Informasjonsspredning ikke tillatt
Alle ansatte i Rototec skal skrive under på et dokument som forbyr dem å spre informasjon om Rototec til eksterne kilder. Det er viktig at eiendeler oppbevares sikkert for å unngå at data eller andre former for opplysninger spres. Intellektuell eiendom kan ikke misbrukes.

Konklusjon
Organisasjonen til Rototec er flat, og vi arbeider som ett stort team for å nå mål. Ved å følge reglene for god oppførsel vil vi være i stand til å samarbeide bedre. Hvis det oppstår tvil eller uklarheter, er det den ansattes ansvar å diskutere dette med sin arbeidsgiver.

Dele: